Regulamin

Organizacja » Regulamin

REGULAMIN

Centrum Naukowego Zrównoważonego Kształtowania Środowiska Zbudowanego

 

Preambuła

§ 1. Postanowienia ogólne

W ramach struktury Politechniki Wrocławskiej tworzy się Centrum Naukowe Zrównoważonego Kształtowania Środowiska Zbudowanego, ang. Research Center for Sustainable Built Environment, zwane dalej RoSE,
o charakterze międzywydziałowym nie będące jednostką organizacyjną, prowadzące interdyscyplinarną działalność badawczą, usługową, doradczą, szkoleniową
i promocyjną w zakresie zrównoważonego kształtowania środowiska zbudowanego.

§ 2. Zakres działania RoSE

1.    Do zadań RoSE należy w szczególności:

a)        przygotowanie pracowników, doktorantów i studentów do sprostania
wyzwaniom współczesnej nauki i potrzebom nowoczesnej gospodarki
światowej;

b)        organizacja seminariów naukowych z udziałem zapraszanych
czołowych przedstawicieli świata nauki i gospodarki;

c)        organizowanie i realizacja badań i usług technicznych;

d)       świadczenie usług naukowo - badawczych i szkoleniowych;

e)        promocja i upowszechnianie osiągnięć nauki i techniki w zakresie
zrównoważonego kształtowania środowiska zbudowanego,
w szczególności powstałych w Politechnice Wrocławskiej i udział w ich wdrażaniu;

f)         promocja twórczości studentów i absolwentów Politechniki Wrocławskiej poprzez seminaria, konferencje, sympozja, wystawy itp.;

g)        dbanie o wzrost wiedzy w dziedzinie nauk technicznych i podstawowych;

h)        tworzenie portalu internetowego zawierającego ofertę badań naukowych
 i profil centrum RoSE;

i)          integracja rozproszonych zespołów naukowych w Uczelni i w Kraju;

j)          wspieranie wizerunku Uczelni, jako miejsca przyjaznego dla sektora gospodarczego i wychodzącego naprzeciw oczekiwaniom jakie niosą ze sobą innowacyjne działania rynkowe;

k)        inicjowanie, koordynowanie i realizacja działalności związanej
z kreowaniem postaw innowacyjnych i przedsiębiorczych społeczności akademickiej - pracowników naukowych, studentów i doktorantów
w zakresie
zrównoważonego kształtowania środowiska zbudowanego.

2.    RoSE może realizować swoje zadania w szczególności przez:

a)        organizowanie zespołów badawczych w celu realizacji tematów zlecanych przez podmioty spoza Uczelni oraz Rektora i jednostki organizacyjne Politechniki Wrocławskiej;

b)        organizowanie i realizowanie prac badawczo - usługowych i eksperckich wykonywanych w laboratoriach specjalistycznych i przez członków zespołów badawczych;

c)        organizowanie kursów szkoleniowych i seminariów naukowych przeznaczonych dla profesjonalistów spoza uczelni;

d)       organizowanie spotkań i innych działań promocyjnych, prezentujących ofertę badawczą, szkoleniową i konsultingową Politechniki Wrocławskiej
w dziedzinie zrównoważonego kształtowania środowiska zbudowanego
w środowisku naukowym i gospodarczym miasta, regionu i kraju, a także poza jego granicami;

e)        organizowanie badań i pomiarów atestacyjnych zlecanych przez przedsiębiorców;

 

 

f)         organizowanie różnych form promocji (publikacje, wystawy, zjazdy
i prezentacje multimedialne) uzyskanych wyników badań;

g)        uczestnictwo w wykorzystywaniu i wdrażaniu wyników badań w praktyce oraz doradztwo w zakresie zrównoważonego kształtowania środowiska zbudowanego;

h)        projektowanie unikatowej aparatury naukowej i pomiarowej;

i)          organizację interdyscyplinarnych zespołów do realizacji projektów badawczych;

j)          rozwój współpracy z zagranicą.

§ 3. Struktura organizacyjna i zakres działalności Dyrektora RoSE

1.              Działalnością RoSE kieruje dyrektor.

2.              Dyrektor RoSE jest powoływany i odwoływany przez Rektora.

3.              Dyrektorem RoSE może być pracownik Politechniki Wrocławskiej, posiadający
co  najmniej stopień naukowy doktora.

4.              Dyrektora RoSE powołuje się na czas kadencji organów Uczelni. Powołanie może być ponawiane.

5.              Do zadań dyrektora RoSE należy:

a)        przygotowanie programów działania i planów finansowych RoSE;

b)        inicjowanie umów na wykonanie prac badawczych i usługowych
ze zleceniodawcami zewnętrznymi;

c)        inicjowanie porozumień na wykonanie prac badawczych i usługowych
z jednostkami organizacyjnymi i zespołami badawczymi Politechniki Wrocławskiej;

d)       zapewnienie, w ramach swoich uprawnień, warunków do realizacji zadań RoSE;

e)        występowanie z wnioskami we wszystkich sprawach RoSE;

f)         wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami prawa, postanowieniami Statutu Politechniki Wrocławskiej oraz uchwałami
i zarządzeniami organów Uczelni;

g)        promowanie RoSE.

6.              Dyrektor jest odpowiedzialny za działalność RoSE przed Rektorem.

7.              Dyrektor przedstawia Rektorowi roczne sprawozdanie z działalności RoSE.

8.              Rektor, na wniosek dyrektora RoSE, może powołać jego zastępcę.

§ 4. Zakres działania Rady Naukowej RoSE

1.         Rektor, na wniosek dyrektora RoSE, powołuje Radę Naukową RoSE, zwaną dalej Radą Naukową, na czas zgodny z kadencją organów Uczelni.

2.         Rada Naukowa jest organem opiniująco-doradczym dyrektora RoSE.

3.         Dyrektor RoSE jest przewodniczącym Rady Naukowej.

4.         W skład Rady Naukowej mogą wchodzić specjaliści spoza Politechniki Wrocławskiej.

5.         Do zadań Rady Naukowej należy:

a)    określanie kierunków działalności RoSE;

b)    ocena działalności merytorycznej RoSE;

c)    opiniowanie wniosków przedstawionych przez dyrektora RoSE;

d)   ustalanie warunków korzystania i uzupełniania informacji w           portalu internetowym w odniesieniu do §2 ust. 1 pkt h;

e)  tworzenie komisji do określonych przez Radę Naukową  problemów, związanych z działalnością RoSE.

6.                                    Rada Naukowa zbiera się minimum dwa razy do roku.

§ 5. Gospodarka majątkowo-finansowa RoSE

1.      Centrum prowadzi swoją działalność wykorzystując środki przyznane:

a)         za świadczone usługi ze zleceń od podmiotów gospodarczych;

b)        na realizację projektów, w tym: z publicznych źródeł finansowania;

c)         z innych źródeł i dotacji.

 

2.      RoSE dysponuje przyznanymi środkami finansowymi zgodnie
z obowiązującymi w Uczelni przepisami.

3.      Centrum może korzystać z majątku, niezbędnego do realizacji zadań, jednostek organizacyjnych Uczelni, których zespoły uczestniczą w pracach RoSE. Warunki udostępniania pomieszczeń i sprzętu przeznaczonego do realizacji zadań będą określane w porozumieniach zawartych między jednostką udostępniającą i RoSE.

4.      W razie potrzeby i w ramach możliwości, ze środków uzyskanych przez RoSE mogą być organizowane laboratoria wyposażone w aparaturę rozszerzającą możliwości badawcze zespołów i sprzyjającą integracji ich tematyki badawczej.

 

 

§ 6. Współpraca z innymi jednostkami

1.      RoSE może zawierać porozumienia na wykonanie prac badawczych z jednostkami organizacyjnymi Politechniki Wrocławskiej.

2.      Warunki realizacji prac ustalane są w wyniku negocjacji pomiędzy dyrektorem RoSE, kierownikiem pracy i kierownikami odpowiednich jednostek organizacyjnych Politechniki Wrocławskiej.

3.      Rozliczanie prac, o których mowa w ust. l, następuje przez komisję odbioru pracy, powołaną przez prorektora właściwego ds. nauki.

4.      RoSE może także inicjować i wnioskować o współpracę z grupami badawczymi spoza Politechniki Wrocławskiej, zgodnie z obowiązującymi w Uczelni przepisami.

§ 7. Uprawnienia i odpowiedzialność

1.      Nadzór nad działalnością RoSE sprawuje prorektor właściwy ds. nauki.

2.      Dyrektor RoSE ponosi odpowiedzialność za prawidłową i terminową realizację nałożonych na RoSE zadań oraz za finanse RoSE i za powierzone mienie.

3.      Portal internetowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit.h, pozostaje w dyspozycji Centrum.

§ 8. Postanowienia końcowe

  1. Zmiany w niniejszym Regulaminie mogą być wprowadzone decyzją Rektora Politechniki Wrocławskiej, po zasięgnięciu opinii Senatu, w zgodzie
    ze
    Statutem Politechniki Wrocławskiej.
  2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy Statutu Politechniki Wrocławskiej oraz przepisy odpowiednich ustaw. Do dokonania wiążącej wykładni przepisów Regulaminu uprawniony jest Rektor Politechniki Wrocławskiej.
  3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Rektora.